Regulamin darowizn i polityka prywatności

Regulamin darowizn oraz korzystania z serwisu pomagamyhematologii.pl

§1.
Pojęcia

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Portal – strona internetowa zbiórki pod adresem https://pomagamyhematologii.pl, na której obecnie się znajdujesz

Fundacja – Fundacja na Rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej w Toruniu, usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot przyjmujący bezpośrednie darowizny na konto oraz darowizny wpłacane z pomocą pośredników usług finansowych. REGON: 871537694 NIP: 879-22-65-906, KRS 0000002803.

Regulamin – niniejszy regulamin, tekst który właśnie czytasz

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych

Pośrednik usług finansowych  – Blue Media S.A. oraz PayPal.

Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Organizacji.

Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2. 

Postanowienia ogólne

 1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Fundacji oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Fundacja udostępnia Użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (przez co rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu), poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

§3

Darowizna

 1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.
 2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugiekodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna pod warunkiem dopełnienia przyrzeczenia przez Darczyńcę.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz (w przypadku wpłąt poprzez PayPal) serwis PayPal.com.
 4. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. PayPal
  3. Szybki przelew bankowy za pośrednictwem Blue Media S.A.
  4. Tradycyjny przelew (wykonany przez darczyńcę samodzielnie) z użyciem danych:
   • Fundacja na Rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej
    ul. Batorego 17
    Bank Millennium S.A.
    28 1160 2202 0000 0000 6090 0198

§4

Warunki techniczne korzystania ze strony

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
 1. posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu
 2. korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies
 3. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzającym wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
 2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
 4. Fundacja za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazania darowizny przez Użytkownika/
 5. Fundacja usług nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych. 

§6.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja
 2. Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, w tym zwłaszcza dla realizacji darowizny.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Organizacją za pośrednictwem adresu elektronicznego: kontakt@fh.torun.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane są w następującym celu obsługi procesu przekazywania darowizn.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jestart. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, który pozwala na przetwarzanie danych dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dotyczą dane; a także w sytuacji, gdy administrator zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nim ciąży, lub też stoi za tym uzasadniony interes administratora – za taki uznajemy budowanie relacji z Użytkownikami poprzez rzetelne informowanie o postępach zbiórki oraz przekazywanie podziękowań, a także przechowywanie danych dla ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
 6. Przetwarzaniu podlegają następujące dane:
  1. imię, nazwisko i adres elektroniczny Użytkownika:
  2. dane przekazane Fundacji przez Serwis pośrednictwa finansowego w związku z wpłatą na rachunek kwoty Darowizny (jeśli Użytkownik je podał).
 7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres 5 lat, mogą być jednak przechowywane dłużej, jeżeli jest to uzasadnione dla ochrony przed roszczeniami. Dane będą przekazywane wyłącznie organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia lub zmiany zakresu (ograniczenia) przetwarzania, a także wycofania zgody na ich przetwarzania. Wycofanie zgody oraz żądanie usunięcia danych może zostać zgłoszone pod adresem elektronicznym: kontakt@fh.torun.pl
 9. Wycofanie zgody oraz żądanie usunięcia danych oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej między Użytkownikiem a Organizacją. W razie złożenia żądania usunięcia danych lub wycofania zgody ich na ich przetwarzanie Fundacja ma obowiązek niezwłocznie uczynić zadość żądaniu.
 10. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, ani prowadził profilowania.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§8.

Reklamacje

1.Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: kontakt@fh.torun.pl

2. Fundacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

3. W przypadku zwrotu darowizny Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Darczyńca, chyba że Darczyńca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§9.

Polityka prywatności

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje wprowadzane podczas korzystania z usługi przekazania darowizny na naszej stronie internetowej;
 4. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 5. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. obsługi darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 4. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w jakimkolwiek celu.

E. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

F. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

§10.

Zmiany Regulaminu

1. Fundacja ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.

2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.